امور پیشگیری-پیشگیری ازاعتیاد
مراکز تحت نظارت پیشگیری از اعتیاد غیر دولتی- امور پیشگیری اداره کل بهزیستی استان فارس
ردیف نام گروه شهرستان نوع مرکز حوزه فعالیت نوع فعالیت مدیرمسئول آدرس تلفن نماینده گروه
110 مرکزپیشگیری ازاعتیادپیام رهایی شیراز مرکزغیردولتی پیشگیری پیشگیری ازاعتیاد محسن پورزارعی شیراز- خیابان شاه داعی الله 9173076810
111 مرکزپیشگیری ازاعتیادباران شیراز مرکزغیردولتی پیشگیری پیشگیری ازاعتیاد محمدفرهادیانفر خیابان نادر تقاطع شمس روبروی داروخانه کیوان 8301504
112 نوین آرامش لارستان شیراز مرکزغیردولتی پیشگیری پیشگیری ازاعتیاد علیرضا بال افکن لارستان-
113 راه سبزپارسه مرودشت مرکزغیردولتی پیشگیری پیشگیری ازاعتیاد محمدزاده مرودشت
تغییر قالب صفحه