لیست دفاتر پیشخوان دولت-آباده

ردیف

کد دفتر

صاحب پروانه

تلفن

شهرستان

آدرس

کد پستی

دفتر

فاکس

همراه مسوول

1

72-25-1065

ایمان یوسفی نیا

7513345900

3313400

9171511147

آباده

میدان ولی عصر (عج)

7391918368

2

72-25-1198

مریم اسعدی

7513363222

3363222

9171550366

آباده

خیابان امام خمینی روبروی بانک ملی

7391814546

3

72-25-1077

مسعود فرخی

7513347720

3347720

9357309743

آباده

بلوار استقلال روبری ساختمان پزشکان

7391643793

4

72-25-1393

لیلا گلپایگنی (حسینی)

7513346717

3331285

9173526772

آباده

خیابان سعدی

7391935318

5

72-25-1372

آرش نعمت الهی

7513337114

3341773

9177510903

آباده

بلوار استقلال

7391738684

6

72-25-1163

سعید سرپوش

75222225555

3333666

9173515688

آباده

صغاد میدان ولیعصر (عج)

7393165395

7

71-25-1017

زهرا سهامی دوقزلو

7522252407

2252407

9171531964

آباده

بهمن بلوار رسالت میدان گاز

7391118454

8

72-25-1220

زهرا کریمی

7522223331

223331

9177519334

آباده

صغاد خیابان امام خمینی

7393167749

9

72-25-1094

زهرا سادات جعفری

7522364151

22364151

9177520359

آباده

سورمق بلوار گلستان

7394555187

10

72-25-1327

ذوالفقاری ایزدی

75122264100

22264100

9179513464

آباده

ایزدخواست ابتدای بلوار پارسیان

7399113186

11

72-25-186

سجاد منصوری

2333738

2333738

9178510175

آباده

بیدک

7398133744

12

72-25-182

مهران صفرپور

2283394

2283267

9174888549

آباده

حشمتیه

7393197745

13

72-25-189

مرضیه فرزانه

4343500

4343500

9176189197

آباده

خسروشیرین

7388154587

14

72-25-146

احمدرضا نجفی

2343570

2343596

9171550204

آباده

دهدق

7398183999

15

42-25-185

صدیقه بهرامی

2353217

2353217

3983912945

آباده

شورجستان

7391186884

16

بهرام حدادی

2293200

2293200

9179524908

آباده

فیروزی

73981119564

تغییر قالب صفحه