لیست دفاتر پیشخوان دولت-خرم بید

ردیف

کد دفتر

صاحب پروانه

تلفن

شهرستان

آدرس

کد پستی

دفتر

فاکس

همراه مسوول

1

72-25136

محممود كريمي

7523557041-2

3557041

9179514911

خرم بيد

ناحيه 2 ميدان امام

7396177954

2

72/251310

علي محمد مفتاحي

7523522680

3522680

9178524650

خرم بيد

ناحيه يك بلوار امام خميني(ره)

7396117793

3

72-251302

عصمت كريمي

7523556283

3556283

9173512053

خرم بيد

ناحيه 2 ميدان گاز

7396175951

4

72-251244

فريبا كريمي

7523524029

3524029

9177510587

خرم بيد

احيه يك بلوار امام خميني(ره)

7396145714

5

72-251238

سارا قرباني

7523524025

3524025

9176703543

خرم بيد

ناحيه يك سه راه بوانات

7396134419

6

72-251359

كرامت برزگر

7523652555

3654405

9173201233

خرم بيد

قادرآباد ميدان جانبازان

7375145676

7

72-251313

سميه ناظمي

7523653319

3653319

9398834800

خرم بيد

قادرآباد بلوار امام خميني

7375144861

تغییر قالب صفحه