توانبخشی حرفه ای  
 

راهنمای خدمات سازمان

توانبخشی حرفه ای


مقدمه:

توانبخشی عبارت است از فرآیندی متشکل از اقدامات هدفمند در جهت قادرسازی شخص معلول به منظور دست یابی به سطح نهایی توانایی و عملکرد جسمی، حرکتی، حسی، ذهنی، روانی، اجتماعی و حفظ این توانائیها.


مفاهیمی مانند کاهش اثرات معلولیت قادرسازی برای دست یابی به استقلال، تلفیق، هم آمیختگی اجتماعی، کیفیت بهتر زندگی و خودیابی افراد معلول حائز اهمیت و مورد تأکید قرار می گیرد.


ابعاد توانبخشی:

توانبخشی شالم ابعاد مختلفی است که عبارتند از:

توانبخشی پزشکی

توانبخشی حرفه ای

توانبخشی اجتماعی

توانبخشی آموزشی

که در قالب برنامه و کار تیمی قابل ارائه می باشد.


خدمات توانبخشی شامل: یک سری اقدامات به هم پیوسته است که عبارتند از

الف) ارزیابی سطح عملکرد و نقص فرد معلول

ب) سازماندهی و تجزیه و تحلیل اطلاعات ارزیابی شده

ج) تعیین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت

د) تدارک و اجرای برنامه درمانی و بازتوانی متناسب جهت پاسخگویی به اهداف

ه) ارزیابی نتیجه درمان


توانبخشی حرفه ای:

تعریف: توانبخشی حرفه ای فرآیندی از خدمات مستمر وهماهنگ توانبخشی است که در ابعاد:

1) ارزشیابی و راهنمایی حرفه ای

2) آموزش حرفه ای

3) کاریابی و اشتغال

4) پیگیری – در جهت قادرسازی فرد معلول برای دستیابی به شغل مناسب


در راهنمایی شغلی هدف این است که درباره حرفه مناسب و فرصتهای آموزشی موجود اطلاعات کافی به شخص ناتوان داده شود. که مستلزم رعایت اصول آن می باشد. این اصول شامل:


- مصاحبه و مشاوره حرفه ای

- بررسی سوابق شغلی فرد معلول

- بررسی سوابق علمی – آموزشی و تجربی فرد

- بررسی معاینات دقیق پزشکی

- انجام آزمونهای مناسب تعیین ظرفیت و نیاز شخص معلول

- بررسی سوابق خانوادگی

- بررسی اطلاعات میزان کارآیی شخص ناتوان

- انجام آزمونهای فنی و حرفه ای

- بررسی اطلاعات مربوط به فرصتهای آموزش و اشتغال


در آموزش حرفه ای تلاش می شود فرد حتی الامکان در محیط عادی و فاقد محدودیت آموزش و پرورش پیدا کند.


از این رو می تواند به صورت تلفیقی در مراکز اموزش فنی و حرفه ای وابسته به وزارت کار و اموراجتماعی مراکز آموزش فنی وحرفه ای - آموزش و پرورش بعنوان مناسب ترین الگوی آموزشی مطرح باشد.


درصد محدودی از معلولین قادر به استفاده از مراکز عادی نیستند و در مراکز خاص آموزش می بینند.


گروهی به دلیل شدت معلولیت به مؤسسات خاص ارجاع شده، عده ای علاوه بر آموزش حرفه ای به خدمات توانبخشی نیز نیاز دارند و گروهی هم خدمات مشاوره ای جهت تصحیح رفتار نیاز دارند.


آموزش برای معلولین در نظر گرفته می شود که توانایی طی دوره های آموزشی را در زمان معین داشته باشند تا به مهارتهای لازم برسند و کارگاههای حمایت شده که در آن زمان آموزش بیشتر به شکل عملی است و در کنار آموزش سایر خدمات توانبخشی بویژه توانبخشی اجتماعی نیز ارائه می شود.


اشتغال و کاریابی:

با توجه به نتایج ارزشیابی ها و تعیین ظرفیت کاری افراد بسیاری از مشاغل برای معلولین حذف می شود.


بازگشت معلول به زندگی شغلی هدف نهایی خدمات در توانبخشی است. از این رو با توجه به وضعیت بازار کار مناسب بودن کیفیت و کمیت آموزش فرد معلول، خصوصیات فردی و علمی کاریاب از جمهت توان ایجاد رابطه، آشنایی بامعلولیتها، میزان نفوذ کاریاب در جامعه، تأمین امنیت حقوق کارفرمایان، استفاده از تسهیلات قانونی در جهت آموزش و اشتغال معلولان


پیگیری:

قرار گرفتن در محیط های جدید شغلی که مستلزم گسترش روابط اجتماعی تعامل و ارتباط متقابل بین همکاران، آشنایی با نظم و مقررات اداری است نیاز معلول را به حضور کاریاب حساس تر و مهم تر می کند.

 
تغییر قالب صفحه