پرداخت کمک هزینه نگهداری در توانبخشی  
 

راهنمای خدمات سازمان

پرداخت کمک هزینه نگهداری در توانبخشی


توانبخشی: فرایندی است که در طی آن به افراد معلول کمک می شود تا توانایی های جسمی، ذهنی و مهارتهای اجتماعی خود را تقویت کرده و به جامعه بپیوندند.


خانواده نیازمند: به خانواده ای اطلاق می شود که سرپرست آن بنا به دلایلی مانند از کارافتادگی، یا آسیب های جسمی، روانشناختی و اجتماعی (موقت یا دائم) قادر به تأمین نیازهای اساسی زندگی خود و افراد تحت تکفل نباشد.


فرد نیازمند: به فردی گفته می شود که به دلیل آسیب های جسمی، روانشناختی و اجتماعی (دائم یا موقت) قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی خود نبوده و اعضای خانواده و افراد دیگر نیز مسئولیتی برای تأمین معاش وی نداشته باشند.


معلول: به کسی اطلاق می شود که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی، ذهنی، روانی و یا توأم (ناشی از توارث، بیماری، جنگ و حادثه) به طور مستمر اختلال قابل توجهی در سلامت و کارآیی عمومی جسم و یا در شئون اجتماعی و حرفه ای او پدید آید بطوریکه این اختلال استقلال وی را در زمینه های اجتماعی و اقتصادی کاهش دهد.


انواع معلولیت: جسمی حرکتی حسی، ذهنی، بیماران روانی مزمن، مجذومین، سالمندان معلول


شرایط عمومی حمایت مالی (کمک هزینه نگهداری)

الف) ایرانی بودن و داشتن کدملی

ب) نیازمند بودن (به تشخیص مددکاران سازمان)

ج) سکونت در محل انجام حمایت

د) عدم حمایت و تحت پوشش قرارداشتن در سایر نهادها و دستگاههای حمایتی

ه) داشتن گواهی معلولیت از کمیسیون پزشکی سازمان (در رابطه با معلولین و از کارافتادگان)


شرایط اختصاصی حمایت مالی

الف) شدت معلولیت

ب) نوع معلولیت


انواع پرداخت کمک هزینه

الف) پرداخت مستمر

1- مجرد

2- متأهل (براساس بعد خانوار دو نفره – سه نفره – چهارنفره و پنج نفره به بالا)


ب) غیرمستمر1- حمایتهای بیمه ای: مانند حق بیمه سهم کارفرمایی، حق بیمه خویش فرما، حق بیمه مکمل درمانی و معلولین، پرداخت حق سرانه بیمه درمانی جامعه هدف2- حمایتهای درمانی: مانند کمک هزینه مشاوره خانواده و مشاوره ژنتیک، کمک هزینه جراحی و تأمین پروتزهای مربوطه معلولین، کمک هزینه تأمین و تعمیر وسایل کمک توانبخشی ارتز و پروتز، کمک هزینه فرانشیز درمانی، کمک هزینه جراحی کاشت حلزون، کمک هزینه تهیه شیرخشک رژیمی PKU، آزمایشات ژنتیک، درمان ناباروری، داروهای ضروری خارج از تعرفه و تعهد بیمه و غیرزیبایی3- حمایتهای تحصیلی: کمک هزینه مقاطع ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و پیش دانشگاهی، کمک هزینه تحصیلی دانشگاه، کمک هزینه تأمین وسایل کمک آموزشی، کمک هزینه شرکت در فعالیتهای قرآنی4- حمایتهای علمی، فرهنگی، قرآنی و ورزشی: کمک هزینه شرکت در مسابقات و اردوهای ورزشی، قرانی، کمک هزینه جوایز و هدایا جهت امور علمی، فرهنگی، قرآنی، ورزشی، تجلیل از قهرمانان ورزشی و نخبگان قرآنی


5- حمایتها و کمکهای موردی: حق پرستاری معلولین ضایعه نخاعی، کمک هزینه اجاره بها، کمک هزینه ازدواج و تأمین جهیزیه، کمک هزینه تعمیرات ضروری و مناسب سازی مسکن و وسیله نقلیه، کمک هزینه سفر در راه ماندگان، کمک هزینه حق الوکاله، کمک هزینه کفن و دفن

 
تغییر قالب صفحه