پذیرش و تشکیل پرونده در حوزه توانبخشی  
 

راهنمای خدمات سازمان

پذیرش و تشکیل پرونده در حوزه توانبخشی


جمعیت هدف:

کلیه افرادی که در راستای اهاف و وظایف سازمان بهزیستی بدلیل آسیب جسمی، ذهنی، روانشناختی و اجتماعی بنا به تشخیص سازمان واجد شرایط و نیازمند استفاده از خدمات می باشند.


انواع معلولیت:

- معلولین ذهنی

- معلولین جسمی – حرکتی

- معلولین حسی

- بیماران روانی مزمن

- مجذومین

- سالمندان معلول


پذیرش و تشکیل پرونده

- ارائه درخواست تشکیل پرونده به بهزیستی شهرستان محل سکونت (شهرستانهای تابعه استان تهران) توسط شخص معلول و یا خانواده

- تشکیل کمیسیون پزشکی و تعیین معلولیت

- در صورت تأیید معلولیت صدور کارت شناسایی معلولین

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده

- مدارک پزشکی

- اصل و کپی شناسنامه معلول

- اصل و کپی کارت ملی معلول

- کپی شناسنامه افراد خانواده

- سرکوپن استان تهران

- کپی سند منزل مسکونی و یا اجاره نامه و یا استشهاد محلیدر صورتیکه توانخواه قبل از تشکیل پرونده در شهرستان محل سکونت از شهر و یا استان دیگری منتقل شده باشد ابتدا از شهر مبدأ استعلام بعمل آمده و سپس مراحل بعدی صورت می پذیرد.


کلیه مراحل فوق جهت دریافت خدمات ذیل الزامی می باشد:

- برقراری مستمری

- پذیرش در مراکز نگهداری و توانبخشی و بهره مندی از یارانه مراکز

- بیمه پایه، بیمه مکمل

- کمک هزینه تحصیل و شهریه دانشجویی

- معافیت سربازی

- دریافت کارت سوخت

- تجهیزات کمک توانبخشی

- و...


اطلاعات ادارات بهزیستی شهرستانهای تابعه استان تهران

بهزیسی شهرستان ..............

 
تغییر قالب صفحه