آگهی مزایده عمومی فروش 2 باب ساختمان

                                                          « آگهی مزایده عمومی فروش 2 باب ساختمان»

نوبت اول : 6/6/99

اداره کل بهزیستی فارس در نظر دارد نسبت به فروش  2 باب ساختمان با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید، لذا بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده به امور حقوقی اداره کل بهزیستی استان فارس به نشانی شیراز،چهارراه هوابرد، نبش  خیابان شهید اعتمادی مراجعه نمایند.

ردیف

متراژ عرصه

(متر مربع)

متراژ

( متر مربع )

سال ساخت

شماره پلاک ثبتی

نشانی ملک

قیمت پایه ریال

مبلغ تضمین شرکت در مزایده (ریال)

1

1796

358

1377

156/4297

استهبان،روستای محمد  آباد خیر

000/000/123/4

000/150/206

2

3000

257

1377

114/4327

استهبان،روستای دستجرد خیر

000/300/750/3

000/515/187

 

زمان دریافت اسناد مزایده : از روز پنج شنبه 6/6/99 لغایت سه شنبه 18/6/99

آخرین مهلت تحویل پیشنهادات : پایان وقت اداری روز یکشنبه 30/6/99

زمان و مکان بازگشایی پیشنهادات : ساعت 10 صبح روز دوشنبه 31/6/99 در سالن جلسات اداره کل بهزیستی استان فارس به نشانی شیراز ، چهار راه هوابرد ، ابتدای بلوار سرباز ، نبش خیابان شهید اعتمادی

 

روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان فارس

تغییر قالب صفحه