فراخوان تاسیس مراکز خدمات بهزیستی (مثبت زندگی):

هدف کلی از تاسیس  مراکز خدمات بهزیستی (مثبت زندگی)، تسهیل دسترسی مردم به خدمات مطلوب در راستای ارتقاء کیفیت زندگی و در بستر ارایه خدمات الکترونیک است.

  •     مراکز خدمات بهزیستی (مثبت زندگی)، مراکزی غیردولتی است که براساس بند 4 ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالي دولت پس از کسب پروانه فعالیت، مجموعه ای از خدمات سطح يك سازمان بهزیستی را در بستر فناوری اطلاعات در راستای بهتر زیستن آحاد جامعه ارائه مینماید.
  •       صاحب امتیاز مرکز؛ شخص حقیقی یا حقوقی است که پس از طی مراحل پیشبینی شده در  دستورالعمل  اجرایی تاسیس و اداره مراکز خدمات بهزیستی (مثبت زندگی)، موفق به دریافت موافقت اصولی و سپس پروانه فعالیت از سازمان بهزیستی میگردد.
  •     مسئول مرکز؛ فردی واجد شرایط است که از طرف صاحب امتیاز (حقیقی یا حقوقی) به بهزیستی استان معرفی می‏شود . تا پس از طی مراحل قانونی، پروانه مسئول مرکز را اخذ و در مرکز انجام وظیفه نماید.
  •   خدمات سطح يك؛ مجموعه ای از خدمات و فعالیت‏های قابل ارائه در مراکز مثبت زندگی (22 فعالیت) که در ماده 9 اجرایی تاسیس و اداره مراکز خدمات بهزیستی (مثبت زندگی)، ذکر شده است.

1-ثبت درخواست فرزندخواندگی و تشکیل پرونده اولیه

2-ثبت درخواست / تشکیل پرونده و پاسخگویی به مراجعین

3-مصاحبه اولیه

4-اخذ و بررسی مدارک

5-بازدید منزل

6-تحلیل، تشخیص و تعیین اولویت‏های نیاز مددجو و ارائه پیشنهاد برنامه کمکی

7-ارجاع درخواست ‏های جامعه هدف اعم از مالی (مستمر / غیر مستمر) و معرفی نامه

8-پیگیری امور مددکاری خانوار

9-ارجاع به مراکز سطح بالاتر و سایر دستگاهها

10-نیازسنجی و داشته سنجی محلی

11-شناسایی داوطلبین، خیرین و معتمدین محلی و حمایت طلبی

12-شناسایی، بررسی و تحلیل وضعیت اجتماعی محله

13-تسهیل گری و تشکیل تیم محله / CBO و اقدامات اجتماع محور

14-شناسایی فعال جامعه هدف

15-ارائه آموزش‏های تشکیل و تحکیم خانواده

16-آموزش‏های مهارتهای زندگی و پیشگیری از آسیب‏های اجتماعی

17-آگاه سازی برای پیشگیری از معلولیت‏ها

18-غربالگری سطح یک پیشگیری از معلولیت‏ها، ارجاع و پیگیری شامل: غربالگری بینایی، شنوایی، اختلالات ژنتیک، اتیسم و.... 

19- انجام استعلامات و پیگیری‏های مورد نیاز جهت: صدور و تمدید موافقت اصولی، پروانه تاسیس، پروانه فعالیت، پروانه مسئول فنی مراکز و موسسات غیر دولتی مندرج در بند‏های سیزده گانه ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

20-اطلاع رسانی و معرفی خدمات سازمان

21-همکاری در اجرای طرح‏ها و برنامه‏های جدید سازمان

22-جلب مشارکتهای مردمی اعم از نقدی و غیر نقدی

 

متقاضیان  تاسیس این مراکز می توانند جهت دریافت مجوزهای مربوطه از تاریخ 22 اردیبهشت سال1399 از طریق سامانه تحت وب صدور مجوز مراکز و موسسات غیردولتی سازمان به آدرس centers.behzisti.ir مراجعه و اقدامات لازم را مبذول فرمایند.

تغییر قالب صفحه